നേർക്കാഴ്ചകൾ

100.00

ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും സാഹിത്യ രൂപേണ നേർക്കാഴ്ചകളിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടി വായനക്കാർക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ മായാ വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാരി. സ്മിത ആർ നായരുടെ തൂലികയിൽ വിരിഞ്ഞ നാൽപ ത്തിയഞ്ച് ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് നേർക്കാഴ്ചകൾ.

Out of stock

SKU: BS-001 Categories: , ,

Book : NERKAZHCHAKAL
Author: Smitha R Nair
Binding : Normal
Publisher : Sangama Sahithi
Edition : 1
Language : Malayalam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നേർക്കാഴ്ചകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart